Fara í efni

Ábyrgðarskilmálar

Öllum nýjum fólksbílum frá Heklu hefur frá og með 1. október 2016 fylgt 5 ára ábyrgð. Ábyrgðartíminn hefst á nýskráningardegi ökutækisins. Ábyrgðin á við um fólksbíla frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi. Hjá Volkswagen, Skoda Audi og Mitsubishi gildir ábyrgðin í 5 ár eða 100.000 km, hvort sem næst fyrr.

Ábyrgðin á Volkswagen Atvinnubílum frá Heklu gildir í 5 ár eða 200.000 km, frá 1.1.2023.
Að utanteknum Volkswagen Crafter þar sem 5 ára ábyrgð eða 200.000 km hófst 1.1.2021.

Hægt er að lesa ábyrgðarskilmála vörumerkja Heklu hér að neðan.

ATH. Á einungis við bíla flutta inn af Heklu.

Ábyrgðarskilmálar Audi

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Audi, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu­göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturs­takmarkana.

Að auki fylgir bifreiðinni skilyrt framlengd ábyrgð sem gildir til 60 mánaða aldurs frá skráningardegi, eða 100.000 km aksturs, hvort sem fyrr kemur. Hin framlengda ábyrgð nær til galla sem upp kunna að koma í bílnum að lakki undanskildu. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin gildi eru þær sömu og fram koma aftar í skjali þessu.

Ábyrgð á aðal rafhlöðum rafknúinna bifreiða (en: Electric Vehicle / e-mobility) og blendings­bifreiða með bruna- og rafhreyfli (en: Plug-In-Hybrid) er til 8 ára/160 þús. km. (hvort sem kemur fyrr).

Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd eða gati á ytri hlið.

Undantekningar:

Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Audi né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:
  a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.
  b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.
  c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.
  d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)
  e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.
  f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).
 3. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 4. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 5. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:
  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).
  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.
  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.
  d. Dekk.
 6. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð.
  Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:
Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Audi, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun
Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Audi þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.

Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:

 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Audi, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðlium eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.
 • Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér.

Ábyrgðarskilmálar Volkswagen

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Volkswagen, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu¬göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturs¬takmarkana.

Að auki fylgir bifreiðinni skilyrt framlengd ábyrgð sem gildir til 60 mánaða aldurs frá skráningar¬degi, eða 100.000 km aksturs, hvort sem fyrr kemur. Hin framlengda ábyrgð nær til galla sem upp kunna að koma í bílnum að lakki undanskildu. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin gildi eru þær sömu og fram koma aftar í skjali þessu.

Ábyrgð á aðal rafhlöðum rafknúinna bifreiða (en: Electric Vehicle / e-mobility) og blendings¬bifreiða með bruna- og rafhreyfli (en: Plug-In-Hybrid) er til 8 ára/160 þús. km. (hvort sem kemur fyrr).

Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd eða gati á ytri hlið.

Undantekningar:

Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Volkswagen né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:
  a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.
  b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.
  c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.
  d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)
  e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.
  f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).
 3. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 4. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 5. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:
  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).
  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.
  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.
  d. Dekk.
 6. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð.
  Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:

Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Volkswagen, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun

Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Volkswagen þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.
 • Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:
 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Volkswagen, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðilum eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.

Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér.

Ábyrgðarskilmálar Skoda

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Skoda, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu­göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturs­takmarkana.

Að auki fylgir bifreiðinni skilyrt framlengd ábyrgð sem gildir til 60 mánaða aldurs frá skráningar­degi, eða 100.000 km aksturs, hvort sem fyrr kemur. Hin framlengda ábyrgð nær til galla sem upp kunna að koma í bílnum að lakki undanskildu. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin gildi eru þær sömu og fram koma aftar í skjali þessu.

Ábyrgð á aðal rafhlöðum rafknúinna bifreiða (en: Electric Vehicle / e-mobility) og blendings­bifreiða með bruna- og rafhreyfli (en: Plug-In-Hybrid) er til 8 ára/160 þús. km. (hvort sem kemur fyrr).

Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd eða gati á ytri hlið.

Undantekningar:
Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Skoda né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:
  a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.
  b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.
  c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.
  d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)
  e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.
  f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).
 3. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 4. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 5. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:
  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).
  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.
  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.
  d. Dekk.
 6. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð.
  Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:

Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Skoda, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun

Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Skoda þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.

Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:

 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Skoda, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðlium eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.

Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér.

.

Ábyrgðarskilmálar Mitsubishi

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Mitsubishi, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu­göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturs­takmarkana.

Að auki fylgir bifreiðinni skilyrt framlengd ábyrgð sem gildir til 60 mánaða aldurs frá skráningar­degi, eða 100.000 km aksturs, hvort sem fyrr kemur. Hin framlengda ábyrgð nær til galla sem upp kunna að koma í bílnum að lakki undanskildu. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin gildi eru þær sömu og fram koma aftar í skjali þessu.

Ábyrgð á aðal rafhlöðum rafknúinna bifreiða (en: Electric Vehicle / e-mobility) og blendings­bifreiða með bruna- og rafhreyfli (en: Plug-In-Hybrid) er til 8 ára/160 þús. km. (hvort sem kemur fyrr).

Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd eða gati á ytri hlið.

Undantekningar:

Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Mitsubishi né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:
  a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.
  b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.
  c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.
  d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)
  e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.
  f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).
 3. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 4. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 5. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:
  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).
  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.
  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.
  d. Dekk.
 6. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð.
  Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:

Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Mitsubishi, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun

Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Mitsubishi þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.

Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:

 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Mitsubishi, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðlium eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.

Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér

Ábyrgðarskilmálar Volkswagen atvinnubílar, seldir eftir 1.1.2023

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Volkswagen, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu­göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturs­takmarkana.

Að auki fylgir bifreiðinni skilyrt framlengd ábyrgð sem gildir til 60 mánaða aldurs frá skráningardegi, eða 200.000 km aksturs, hvort sem fyrr kemur. Hin framlengda ábyrgð nær til galla sem upp kunna að koma í bílnum að lakki undanskildu. Forsendur fyrir því að ábyrgðarframlengingin gildi eru þær sömu og fram koma aftar í skjali þessu.

Ábyrgð á aðal rafhlöðum rafknúinna bifreiða (en: Electric Vehicle / e-mobility) og blendings­bifreiða með bruna- og rafhreyfli (en: Plug-In-Hybrid) er til 8 ára/160 þús. km. (hvort sem kemur fyrr).
Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd eða gati á ytri hlið.

Undantekningar:

Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Volkswagen né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:
  a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.
  b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.
  c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.
  d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)
  e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.
  f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).
 3. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 4. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 5. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:
  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).
  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.
  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.
  d. Dekk.
 6. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð. Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:

Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Volkswagen, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun

Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Volkswagen þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.

Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:

 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Volkswagen, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðlium eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.

Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér.

Ábyrgðarskilmálar Volkswagen atvinnubílar, seldir fyrir 1.1.2023

Hekla hf., Laugavegi 174, Reykjavík, fyrir hönd Volkswagen, ábyrgist hina seldu bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður (en: components) gagnvart efnis- og framleiðslu-göllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi á nýskráningardegi og varir í 24 mánuði frá þeim degi án aksturstakmarkana.

Skilyrt ábyrgð til 36 mánaða er á göllum í lakki og/eða undirvinnu þess. Skilyrðin eru þau að í hverri þjónustuheimsókn er ástand lakksins skoðað og niðurstaða þeirrar skoðunar bókuð. Ráðlegging um nauðsynlegar viðgerðir eru settar fram ef við á.

Ábyrgðin bætir einungis viðgerðarkostnað (endurheimt fyrra ástands) og mögulegan flutning bifreiðar á þjónustuverkstæði sem Hekla hefur viðurkennt, sé bilun þess eðlis að ekki sé unnt að aka bifreiðinni. Komi fram bilun á bifreiðinni á ábyrgðartímanum ber eiganda hennar að tilkynna það Heklu eða næsta viðurkennda þjónustuaðila án tafar. Dráttur á að tilkynna bilun/meintan galla getur valdið frekari skaða og/eða ógildingu ábyrgðar á biluninni/gallanum.

Framleiðendur ábyrgjast yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 12 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum. Gegnumryðgun er skemmd af völdum ryðs sem byrjar á innri hlið yfirbyggingar og endar með sýnilegri skemmd á ytri hlið eða gati.

Undantekningar:

Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur Hekla og viðurkenndir þjónustuaðilar:

 1. Búnaður sem hvorki hefur verið settur í bifreiðina hjá Volkswagen né viðurkenndum þjónustuaðila er ekki í ábyrgð hjá framleiðanda.
 2. Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum af völdum eftirtalinna atriða:

a. Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, vanrækslu, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni.

b. Skemmdir / tæring / hrörnun af völdum efnamengunar, fugladrits, súrs regns, snjóhagls, umferðaróhappa, sandfoks, saltmengunar, afísunarefna, grjótkasts, eldsvoða, mannlegra mistaka.

c. Skemmdir af völdum óeirða eða náttúruhamfara.

d. Tæring og / eða flögnun lakks vegna vanrækslu á þrifum og lakkvörn (bón)

e. Vanræksla á að lagfæra minniháttar skemmdir í lakki.

f. Skemmdir / tæring / hrörnun / bilanir, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í eigandahandbók (en: Owner‘s Manual).

 1. Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl. þess háttar.
 2. Bilanir / afleiðingar af völdum rangs eldsneytis sem sett er á bifreiðna. Athugið að notkun á BioDiesel eldsneyti á dieselhreyfla getur valdið skemmdum sé það notað í sterkara blöndunarhlutfalli en getið er um í staðlinum EN 590 sem lýsir eiginleikum diesel eldsneytis sem selt er á Íslandi, Noregi, Sviss og í löndum Evrópusambandsins.
 3. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra að öllu leyti nema um sé að ræða staðfestan framleiðslugalla:

  a. Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafalsreim, rafkerti, borðar á tengslisdisk(um).

  b. Hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð.

  c. Öryggi, ljósaperur, allar olíur og eldsneyti.

  d. Dekk.

 4. Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð. Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar. Ábyrgð er á hjólastillingu og stillingum hurða í 6 mánuði.

Skyldur kaupanda og takmarkanir á ábyrgð seljanda:

Til þess að viðhalda ábyrgð bifreiðarinnar er kaupanda skylt að færa hana reglulega til þjónustu samkvæmt tímaskipulagi og eftir athugasemdum í mælaborði bílsins. Nota skal olíur og aðra vökva frá Volkswagen, eða að tryggt sé að þeir séu sambærilegir að gæðum og tæknilegri útlistun. Framkvæmd þjónustunnar skal vera í samræmi við kröfur framleiðandans. Geyma skal allar þjónustukvittanir, gátlista og reikninga. Við áskiljum okkur rétt til þess að staðreyna það að bifreiðin hafi verið þjónustuð reglulega samkvæmt framansögðu og gætum beðið um að fá að sjá framangreind gögn. Ef ekki er unnt að verða við þessum kröfum áskiljum við okkur rétt til að hafna ábyrgð.

Afbrigðileg notkun

Við afbrigðilega notkun getur verið nauðsynlegt að líta eftir vissum þáttum með skemmra millibili en sýnt er í þjónustuhandbókinni, t.d. loftsíu, tímareim, olíur og sótagnasíu. Mælt er með að allt eftirlit, einnig smureftirlit, sé í höndum vottaðs Volkswagen þjónustuaðila sem er með réttan tækjabúnað, aðgang að nýjustu upplýsingum og uppfærslum fyrir bílinn þinn. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna bótakröfum ef þessu atriði er ekki fullnægt.

Með afbrigðilegri notkun er átt við eftirfarandi, auk annarra möguleika ótaldra:

 • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu.
 • Akstur á mjög ósléttum vegum eða utan vega.
 • Akstur í vatni.
 • Akstur á mjög stuttum vegalengdum eða akstur í miklum kulda.
 • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið.
 • Akstur með of þungan hengi- / dráttarvagn eða of mikinn hlassþunga.
 • Kappakstur og annar áhættuakstur.

Ábyrgðin takmarkast eða fellur úr gildi að fullu:

 • Ef gert hefur verið við bifreiðina á ábyrgðartímanum af aðila, sem ekki er viðurkenndur af Heklu og rekja má bilun til þeirrar viðgerðar.
 • Ef notaðir hafa verið varahlutir í bifreiðina á ábyrgðartímanum, sem ekki eru viðurkenndir af framleiðanda bifreiðarinnar og rekja má bilun til þeirra hluta.
 • Ef ekki hefur verið fylgt fyrirmælum framleiðanda bifreiðarinnar um notkun og kerfisbundna fyrirbyggjandi þjónustuþörf.
 • Ef bifreiðinni hefur í einhverju verið breytt frá upprunalegu ástandi, og rekja má meinta bilun til þeirrar breytingar.
 • Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið og rekja má bilun eða meinta bilun til tjónsins.

Njóttu bílsins þíns á hagkvæman hátt

 • Við mælum með að þú færir bifreiðina í allar reglubundnar skoðanir og smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Volkswagen, samkvæmt fyrirmælum í þessari bók.
 • Hjá viðurkenndum Þjónustuaðlium eru gerðar uppfærslur samhliða þjónustu sem framleiðandinn mælir með þér að kostnaðarlausu.
 • Gott viðhald hefur jákvæð áhrif á eldsneytiseyðslu og lágmarkar ótímabært slit. Framangreint er forsenda fyrir gildi ábyrgðar bifreiðarinnar gagnvart göllum, sem upp kunna að koma.
 • Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.
 • Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Rangur loftþrýstingur veldur óeðlilegu sliti á hjólbörðum og stýriseiginleikar raskast. Á límmiða í eldsneytisloki eða í hurðarfalsi flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á u.þ.b. 10.000 km fresti.

Upplýsingar um viðurkennda þjónustuaðila er finna á heimasíðu Heklu hér.

Hvað viltu gera næst?

Þjónustutorg Heklu býður alhliða þjónustu fyrir bílinn þinn. Hvort sem þú vilt renna við til að fá aðstoð við að skipta um peru eða fá þrif fyrir bílinn þinn. Þú getur komið með bílinn og sótt hann þegar þér hentar með tilkomu lyklaboxins og lyklalúgunnar.